Exhibit 10.7

 

 

 

i01.jpg

 

 

 

 
i02.jpg

 

 

 
i03.jpg

 

 

 
i04.jpg